Project info

  • Khách hàng: Phạm Văn Hoàng
  • Địa chỉ:: Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7
  • Hạng mục: Xây mới
  • Year:2017